PROJEKT DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPO WSL
NA LATA 2014 – 2020

 

Rozwijanie Potencjału Uczenia się w Małych Wiejskich Szkołach

okres realizacji 01.01.2019 r. -28.09.2020 r.

 

 

 

O projekcie

 

Celem projektu jest poprawienie jakości kształcenia uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych Fundacji Elementarz w Jackowie, Siamoszycach, Podzamczu i Soli-Kiczorze poprzez wdrożenie koncepcji Building Learning Power prowadzącej do wzrostu motywacji, kreatywności i umiejętności uczenia się, podniesienia kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz zminimalizowania trudności w uczeniu się. Cele osiągniemy poprzez Treningi Skutecznego Uczenia się, dodatkowe zajęcia z matematyki i przyrody. Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE) obejmiemy zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i korekcyjno-kompensacyjnymi. Zorganizowane zostaną plenery edukacyjne, festiwale nauki i koła zainteresowań. Wszyscy uczniowie objęci zostaną opieką psychologiczną. Dla prawidłowej realizacji wyposażymy pracownie przyrodnicze i pomoce dydaktyczne. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie nowo wdrażanej koncepcji BLP oraz nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 

Planowane efekty

 

  • Wprowadzenie systemowych, trwałych zmian poprawiających jakość kształcenia. Spośród wielu koncepcji pozwalających na kompleksowe wyeliminowanie nakreślonych problemów, nauczyciele wskazali na koncepcję „Building Learning Power - BLP" opracowaną przez prof. Guy Claxtona (Uniwersytet w Winchester), światowej klasy naukowca w dziedzinie edukacji i badań nad umysłem (www.buildinglearningpower.co.uk). Jej założenia wskazują, które dyspozycje w uczeniu się należy kształcić, by rozwijać kompetencje kluczowe i przygotować uczniów do dobrego funkcjonowania teraz i w przyszłości. BLP z wielkim powodzeniem wdrażane jest w m.in. Anglii, Nowej Zelandii, Singapurze, USA, Hiszpanii, Irlandii. Ta nowatorska koncepcja w Polsce jest praktycznie nieznana. Problemy szkół angielskich przed wdrożeniem BLP były b. zbliżone do opisanych wyżej; jednak już po 2-3 latach zmalały (wzrost badanych kompetencji o 20 - 40% - inf. dyr. szkół w Peterborough III.13).
  • Możliwość organizacji zajęć nie tylko na terenie szkoły, ale również w miejscach, które pozwolą dzieciom na doświadczenia, eksperymenty z użyciem profesjonalnego sprzętu. Wśród propozycji (ankieta XI 17) n-le wymienili: Park Doświadczeń w Krakowie i współpracę z Zespołem Parków Krajobrazowych.
  • Wzmocnienie działań na rzecz dzieci z opiniami PPP. W opinii zarówno nauczycieli, jak i rodziców liczba godzin przeznaczonych na indywidualne wsparcie jest niewystarczająca. Wszyscy wymagają zajęć wyrównawczych zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych lub zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. W orzeczeniach wskazano m.in. na kompensację deficytów rozwojowych w szczególności koordynacji wzrokowo - słuchowej, rozumowania i myślenia arytmetycznego. W związku z dziećmi z niepełnosprawnościami planujemy na każdy tydzień nauki po 1h zajęć wyrównawczych z przedmiotów matematyczno przyrodniczych, lub zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
  • Zatrudnienie psychologa. To bardzo mocno podkreślane oczekiwanie w 3 szkołach, wynikające z faktu, że od kilkunastu lat szkoły takiego wsparcia nie miały. Dzieci pozbawione zostały indywidualnych spotkań diagnostyczno- wspomagających.
  • Uruchomienie pracowni przyrodniczych i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do zajęć mat. W Diagnozie przedstawionej przez dyrektorów szkół, fakt braku odpowiednich pomocy dydaktycznych, dyskryminuje uczennice i uczniów pochodzących z małych wiejskich miejscowości.

 

Wartość dofinansowania EFS: 944 663,75 zł

Wartość projektu: 850 197,37 zł