PROJEKT DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPO WSL
NA LATA 2014 – 2020

 

Rozwijanie Potencjału Uczenia się w Małych Wiejskich Szkołach 

 

 

O projekcie

 

Celem projektu jest poprawienie jakości kształcenia uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych Fundacji Elementarz w Jackowie, Siamoszycach, Podzamczu i Soli-Kiczorze poprzez wdrożenie koncepcji Building Learning Power prowadzącej do wzrostu motywacji, kreatywności i umiejętności uczenia się, podniesienia kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz zminimalizowania trudności w uczeniu się. Cele osiągniemy poprzez Treningi Skutecznego Uczenia się, dodatkowe zajęcia z matematyki i przyrody. Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE) obejmiemy zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i korekcyjno-kompensacyjnymi. Zorganizowane zostaną plenery edukacyjne, festiwale nauki i koła zainteresowań. Wszyscy uczniowie objęci zostaną opieką psychologiczną. Dla prawidłowej realizacji wyposażymy pracownie przyrodnicze i pomoce dydaktyczne. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie nowo wdrażanej koncepcji BLP oraz nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Jego wartość to 944 663,75 zł.

 

Jakie wsparcie otrzymają uczniowie i nauczyciele?


• wzrost motywacji, kreatywności i umiejętności uczenia się poprzez udział w 884 godzinach Treningów Skutecznego Uczenia się
• podniesienie kompetencji matematycznych, przyrodniczych poprzez udział w 1768 godzinach zajęć dodatkowych;
• szkoły zostaną wyposażone w 4 pracownie przyrodnicze i pomoce dydaktyczne do matematyki i przyrody;
• zorganizowane zostanie 8 plenerów edukacyjnych i 4 festiwali nauki;
• zminimalizowane zostaną trudności w uczeniu się poprzez udział dzieci ze SPE w 364 godzinach grupowych zajęciach wyrównawczych i 1092 godzinach indywidualnych zajęciach wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z orzeczeniami PPP;
• uczniowie otrzymają wsparcie i opiekę psychologiczną w wymiarze 936 godzin;
• zwiększone zostaną kwalifikacje nauczycieli, w tym poznają nową, skuteczną metodę nauczania Building Learning Power.

 

 

Materiały do pobrania

 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poradnik dla nauczycieli

 

Przyszłość Małej Szkoły - praca w grupach różnowiekowych

 

BLP - jak rozwijac zdolności i uzdolnienia

 

Szkoła jako miejsce rozwijania potencjału uczenia się małego dziecka

 

Metody pracy w kształtowaniu kompetencji matematyczno - przyrodniczych. Nauczanie odwrócone w praktyce

 

Nauczyciel z klasą - biuletyn SNEP (maj 2020)