Umysł jest jak spadochron. Najlepiej działa wtedy, kiedy jest otwarty” Albert Einstein

 

 

 

Czym jest edukacja domowa?

 

 

Nasze szkoły są przyjazne edukacji domowej. 

Współpracujemy z Polskimi Szkołami Internetowymi Libratus oraz Centrum Nauczania Domowego.

Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko uczy się w domu, a rodzic jest jego nauczycielem. Uczeń zdobywa wiedzę we własnym tempie, a taka edukacja ma indywidualny charakter. To rodzic decyduje i dopasowuje grafik zajęć dziecka do rytmu rodziny.

 

W edukacji domowej mocno stawiamy na:

→  kreatywne metody uczenia się;

→  rozwój zainteresowań i pasji dziecka

→  wzmocnienie rodzinnych więzi. 

 

Mimo nauczania domowego, dziecko jest formalnie zapisane do szkoły na terenie swojego województwa. Otrzymuje legitymację szkolną i ma prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu kwalifikacyjnego. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej - zawierają one zakres materiału z całego roku szkolnego. Do egzaminu uczeń może przystąpić w dowolnym momencie po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły, jednak nie później niż w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych. Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą reguluje art. 37 Prawa oświatowego.

 

Wymagania edukacyjne:

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

Wymagania egzaminacyjne:

 

Edukacja wczesnoszkolna kl. 1

Edukacja wczesnoszkolna kl. 2

Edukacja wczesnoszkolna kl. 3

Wymagania egzaminacyjne kl. 4

Wymagania egzaminacyjne kl. 5

Wymagania egzaminacyjne kl. 6

Wymagania egzaminacyjne kl. 7

Wymagania egzaminacyjne kl. 8

Wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty - rozporządzenie.

 

Programy nauczania i podręczniki:

 

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

 

Dostęp do platfotrmy edukacyjnej:

 

Centrum Nauczania Domowego - procedura dostepu do platformy edukacyjnej

Libratus - procedura dostepu do platformy edukacyjnej

 

Edukacja domowa dla dzieci przebywających za granicą

 

Dziecko wyjeżdżające z rodzicami za granicę nie musi tracić kontaktu ze szkołą w Polsce.


Podczas pobytu za granicą uczeń ma prawo do bezpłatnej, publicznej edukacji. Dzieci polskich obywateli przebywających poza granicami kraju realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w danym kraju zamieszkania w lokalnym systemie edukacji, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Uzupełnieniem tej edukacji mogą być zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski i ewentualnie innych przedmiotów w ramach polskich szkół sobotnich. W kilku krajach możliwa też jest nauka języka polskiego, jako przedmiotu lub w ramach zajęć dodatkowych, w lokalnych systemach edukacji.


Jednakże są przypadki, w których uczeń nie może skorzystać z prawa do bezpłatnej, publicznej edukacji w kraju zamieszkania, ponieważ nie pozwala mu na to jego sytuacja rodzinna czy inne okoliczności losowe (dotyczy to np. dzieci podróżujących po świecie z rodzicami wykonującymi wolne zawody, przebywającymi na krótkich stażach zagranicznych), albo jest zainteresowany (równolegle z nauką w lokalnym systemie edukacji) kontynuowaniem nauki w polskim systemie oświaty. W takim przypadku uczeń (posiadający polskie obywatelstwo) na każdym etapie edukacji, począwszy od obowiązkowego przygotowania przedszkolnego aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, może skorzystać z tzw. nauczania domowego w Polsce. Przepisy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą zawiera art. 16 ust. 8-14 ustawy o systemie oświaty. Szkoły Podstawowe Fundacji "Elementarz" zapraszają kandydatów do edukacji domowej. 

 

Szkoły Podstawowe Fundacji „Elementarz” to miejsca przyjazne edukacji domowej. Doskonale rozumiemy założenia Szkoły domowej i proponujemy indywidualne podejście do każdego ucznia. Nasi rodzice mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie:

→ udostępnienia podręczników szkolnych,

→ udziału w wydarzeniach organizowanych przez szkołę,

→ udział w konkursach kuratoryjnych,

→ konsultacji z nauczycielem przed egzaminem klasyfikacyjnym,

→ udział w zajęciach dodatkowych, do których zalicza się:

 • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

 

Szkoły Podstawowe Fundacji „Elementarz” współpracują ściśle z Polskimi Szkołami Internetowymi Libratus i Centrum Nauczania Domowego, które oferują opiekę merytoryczną i dydaktyczną, tak aby nauczanie w domu było jak najbardziej efektywne i dopasowane do potrzeb konkretnego dziecka. Dzięki tej współpracy, nasi uczniowie mogą bezpłatnie skorzystać z:

 • dostępu do platformy edukacyjnej, scenariuszy zajęć lekcyjnych i repetytoriów,
 • testów sprawdzających wiedzę i pomagających w przygotowaniu do egzaminów, 
 • udziału w zajęciach on-line z nauczycielami (wykłady i zajęcia grupowe), 
 • zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, 
 • udziału w konkursach i programach motywacyjnych i wspierających proces uczenia się, 
 • informatorów i poradników dla rodziców, jako nauczycieli dla swoich dzieci,   

 

Kontakt:

 

Centrum Nauczania Domowego

Ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków 

Tel.: + 48 12 399 43 59

sekretariat@domowi.edu.pl

 

Polskie Szkoły Internetowe Libratus
ul. Szlak 20/7
31-153 Kraków
Tel.: +48 12 44 66 865
sekretariat@libratus.edu.pl